ข้อมูลเรียงตามชื่อหน่วยงาน คลิกเพื่อดูข้อมูลเรียงตามชื่อหน่วยงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน ชื่อหน่วยงานย่อย
กระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย
กระทรวงกลาโหม กองทัพบก
กระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ
กระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ
กระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์
กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง กรมศุลกากร
กระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต
กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร
กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ กรมพิธีการทูต
กระทรวงการต่างประเทศ กรมยุโรป
กระทรวงการต่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
กระทรวงการต่างประเทศ กรมสารนิเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
กระทรวงการต่างประเทศ กรมอาเซียน
กระทรวงการต่างประเทศ กรมเอเชียตะวันออก
กระทรวงการต่างประเทศ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมพลศึกษา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
กระทรวงคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า
กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก
กระทรวงคมนาคม กรมการบินพลเรือน
กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง
กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงคมนาคม กรมท่าอากาศยาน
กระทรวงคมนาคม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
กระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กระทรวงพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน
กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรม กรมบังคับคดี
กระทรวงยุติธรรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์
กระทรวงยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กระทรวงยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม
รัฐวิสาหกิจ การกีฬาแห่งประเทศไทย
รัฐวิสาหกิจ การเคหะแห่งชาติ
รัฐวิสาหกิจ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
รัฐวิสาหกิจ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
รัฐวิสาหกิจ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
รัฐวิสาหกิจ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รัฐวิสาหกิจ การประปานครหลวง
รัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวง
รัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
รัฐวิสาหกิจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รัฐวิสาหกิจ การรถไฟแห่งประเทศไทย
รัฐวิสาหกิจ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)
รัฐวิสาหกิจ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
รัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
รัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
รัฐวิสาหกิจ ธนาคารออมสิน
รัฐวิสาหกิจ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รัฐวิสาหกิจ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
รัฐวิสาหกิจ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
รัฐวิสาหกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
รัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
รัฐวิสาหกิจ บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน)
รัฐวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด
รัฐวิสาหกิจ บริษัท ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน)
รัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
รัฐวิสาหกิจ บริษัท ไทยเดินเรือทะเลจำกัด
รัฐวิสาหกิจ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
รัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
รัฐวิสาหกิจ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
รัฐวิสาหกิจ บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด
รัฐวิสาหกิจ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
รัฐวิสาหกิจ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
รัฐวิสาหกิจ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด
รัฐวิสาหกิจ โรงงานไพ่
รัฐวิสาหกิจ โรงงานยาสูบ
รัฐวิสาหกิจ โรงพิมพ์ตำรวจ
รัฐวิสาหกิจ สถาบันการบินพลเรือน
รัฐวิสาหกิจ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
รัฐวิสาหกิจ สำนักงานธนานุเคราะห์
รัฐวิสาหกิจ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
รัฐวิสาหกิจ องค์การคลังสินค้า
รัฐวิสาหกิจ องค์การจัดการน้ำเสีย
รัฐวิสาหกิจ องค์การตลาด
รัฐวิสาหกิจ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
รัฐวิสาหกิจ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
รัฐวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม
รัฐวิสาหกิจ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
รัฐวิสาหกิจ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
รัฐวิสาหกิจ องค์การสวนสัตว์
รัฐวิสาหกิจ องค์การสะพานปลา
รัฐวิสาหกิจ องค์การสุรา
รัฐวิสาหกิจ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์
สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวง สำนักราชเลขาธิการ
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวง สำนักพระราชวัง
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
องค์การมหาชน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
องค์การมหาชน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
องค์การมหาชน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
องค์การมหาชน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
องค์การมหาชน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
องค์การมหาชน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
องค์การมหาชน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
องค์การมหาชน ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
องค์การมหาชน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)
องค์การมหาชน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
องค์การมหาชน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
องค์การมหาชน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
องค์การมหาชน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
องค์การมหาชน สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
องค์การมหาชน สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
องค์การมหาชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
องค์การมหาชน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
องค์การมหาชน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว)
องค์การมหาชน สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
องค์การมหาชน สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
องค์การมหาชน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
องค์การมหาชน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
องค์การมหาชน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)
องค์การมหาชน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
องค์การมหาชน สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
องค์การมหาชน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
องค์การมหาชน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
องค์การมหาชน สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
องค์การมหาชน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
องค์การมหาชน สถาบันอนุญาโตตุลาการ
องค์การมหาชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)
องค์การมหาชน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ)
องค์การมหาชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน)
องค์การมหาชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค)
องค์การมหาชน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช)
องค์การมหาชน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
องค์การมหาชน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
องค์การมหาชน สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
องค์การมหาชน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
องค์การมหาชน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
องค์การมหาชน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
องค์การมหาชน สำนักงานพัฒนาพิงคนคร
องค์การมหาชน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
องค์การมหาชน สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
องค์การมหาชน สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
องค์การมหาชน สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
องค์การมหาชน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
องค์การมหาชน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
องค์การมหาชน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
องค์การมหาชน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
องค์การมหาชน สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
องค์การมหาชน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)
องค์การมหาชน หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
องค์การมหาชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
องค์การมหาชน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)